Pedagogiikka

 

Lyhyesti määriteltynä pedagogiikalla tarkoitetaan tapaa, jolla opetus järjestetään. Valma-koulutuksen tarkoituksena on valmentaa opiskelijaa ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen joko oppilaitoslähtöisesti tai oppisopimuskoulutuksessa. Näin ollen valma-koulutuksen pedagogiikassa on huomioitu ammatillisen koulutuksen työskentelytavat. Valma-koulutuksen pedagogisten ratkaisujen kivijalan muodostavat opiskelijoiden yksilölliset opintopolut ja niiden taustalla olevat tarpeet ja tavoitteet koulutuksen suorittamiselle. Valma-koulutuksen pedagogiikassa on huomioitu käytännönläheisyys. Yksilöllisen suunnitelman mukaisesti opiskelija voi suorittaa vaikka koko koulutuksen työelämäpainotteisesti. Erilaiset projektit ovat osa tämän päivän opiskelua ja työelämää. Näin ollen projektien kautta oppiminen on myös vahvasti mukana valma-koulutuksen sisältöjen toteutuksessa.

Valma-koulutuksessa yhdistyvät neljä aiempaa erillistä nivelvaiheen koulutusta, jotka ovat ammattistartti, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, kotitalousopetus (talouskoulu) sekä maahanmuuttajien ammatillisen koulutukseen valmistava koulutus. Aiemmin omina ryhminään toteutuneiden koulutusten kohderyhmät opiskelevat nyt yhtenä valma-koulutuksen ryhmänä. Tämä ryhmien heterogeenisyys on huomioitu valma-koulutuksen toteutuksessa valmaksi hankkeeseen osallistuneilla koulutuksen järjestäjillä.

Valman opetussuunnitelma sisältää yhden pakollisen osion, ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämänperusvalmiudet. Tämä osio on Validiassa avattu käytännön opiskeluun oheisessa toteutussuunnitelmassa. Myös valinnaisten opintojen toteutus on kuvattuna Validian toimesta.

Validiasta esille nousee kaksi kokemusta valma-koulutuksen opiskelijoiden projektioppimisesta; messujen rakentamis- ja Mediaprojektin. Tämän lisäksi Validia esittelee työelämälähtöisyyden toteutumista sekä oppisopimuskoulutukseen valmentautumista valma-koulutuksessaan. Amisto puolestaan esittelee valmalaisten osallistumisen Pakolaisenpolku –projektiin. Keudasta nousee esiin valmalaisten Vapaaehtoisena oppimassa –projektiin osallistuminen Edupoli kertoo työelämälähtöisyydestä omassa valma-koulutuksessa ja Sampo toteutuksen koulutusaloihin tutustumisessa.

Hyria loi hankkeessa oman ohjaussuunnitelman Valma-koulutukseen.

 

Keuda: Vapaaehtoisena oppimassa

 

ACTION – Vapaaehtoisena oppimassa oli Nuorten Akatemian koordinoima hanke, jossa kokeiltiin nuorten projektimaista vapaaehtoistoimintaa. Pohjana oli irlantilainen Localise Programme -malli. Hankkeessa olivat mukana Localise-organisaation lisäksi Keuda ja Omnia, Euroopan sosiaalirahasto sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeessa 6 nuorten ryhmää suunnitteli ja toteutti vapaaehtoisprojektin yhdessä opettajan tai ohjaajan kanssa. Kokeilu oli suunnattu ammatillisessa valmentavassa koulutuksessa oleville nuorille (VALMA-opiskelijat), jotka etsivät suuntaa omalle elämälleen ja joilla ei ollut vielä selkeitä tulevaisuuden suunnitelmia. Hankkeessa nuoret itse päättivät, ketä auttoivat ja miten.

 

Kokeilussa keskityttiin selvittämään mallin toimivuutta suomalaisessa järjestelmässä ja projektimaisen vapaaehtoistoiminnan soveltuvuutta oppilaitosten ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Toteutettujen projektien kautta nuoret kokivat tekevänsä merkityksellistä työtä ja löysivät omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteita. Vapaaehtoistyössä saatua kokemusta nuoret voivat hyödyntää jatkossa omissa koulutusalavalinnoissa tai työelämään liittyvissä valinnoissa.

Liitteenä Action vapaaehtoisena oppimassa menetelmäopas linkki.

 

Amisto: Valma-opiskelijat Pakolaisen polku-projektissa 

 

papo-kuva

 

Syksyllä 2016 Valma-opiskelijat osallistuivat Pakolaisen polku–projektiin. Pakolaisen polku on järjestetty Porvoossa monta vuotta, ja se on suunnattu sekä suomen- että ruotsinkielisille 8. – luokkalaisille porvoolaisnuorille. Projektin tavoite on lisätä suvaitsevaisuutta sekä ehkäistä ennakkoluuloja maahanmuuttajia kohtaan suomalaisten nuorten keskuudessa. Tapahtuman järjestäjinä toimivat tänä vuonna Porvoon ammattiopiston lisäksi Porvoon nuorisopalvelut, sekä seurakunnat. Koululaiset kiersivät opettaja mukanaan dramatisoidun pakolaisen polun, joka on interaktiivinen kokemus. Amiston Valman opiskelijat toimivat tapahtumassa näyttelijöinä: Tylymaan vartioina, tullivirkailijoina, lääkäreinä ja opettajina.

 

Osallistuneiden suomalaisoppilaiden reaktiot ovat olleet yllättäviä ja niiden kautta he ovat pysähtyneet ajattelemaan pakolaisten kohtaloja. Tämän tyyppinen toiminta on erittäin ansiokasta, sillä nuoret avautuvat tällaisessa tilanteessa paljon helpommin, kuin virallisessa kouluympäristössä. Silloin ohjaajien on helpompaa huomata nämä oppilaiden vahvuudet ja lahjat, joita he eivät uskalla tuoda esille normaali luokkatilanteessa. Molempien osapuolten tutustuminen toistensa kulttuureihin saattaa lieventää maahanmuuttajan kokemaa kulttuurisokkia ja auttaa myös suomalaisia ymmärtämään, etteivät tuttu tapa nähdä asioita ole välttämättä ainoa oikea.

 

Validia: Projektioppimista Valmassa

 

Päivi Laine-Sievers

Validia ammattiopistossa Järvenpäässä Hyvinvoinnin osaamisalalla (4 Valma ryhmää) toteutimme lukuvuonna 2015-2016 Valma – opetussuunnitelmaa Media-projektin alla. Projektiin liittyvät tunnit toteutettiin 2-4 jaksolla, tiistaisin (n. 6h) ja torstaisin (n. 7h). Tiistaisin ja torstaisin osallistujat olivat osin eri opiskelijoita ja miehitykset osittain muuttuivat myös jakson vaihtuessa. Yksilöllisistä poluista johtuen muutoksia viikoittaisiin lukujärjestyksiin tuli eri syistä paljon. Tästä johtuen opittiin miten turvata tekemisen jatkuvuutta muuttuvissa oloissa ja saattaa omat työt loppuun aikataulussa. Henkilökunnalle   huolta aiheutui poissaolojen seuraamisesta.

 

Projektioppiminen – lisäarvoa oppimiseen

Projektia suunniteltiin, toteutettiin ja arvioitiin työn eri vaiheissa yhdessä: opiskelijoiden, vastuuopettajien sekä ryhmissä toimivien ohjaajien ja avustajien voimin. Opiskelijoiden kanssa suunnitteluun oli nyt mielestäni kerrankin kunnolla aikaa mutta kaikkien neljän vastuuopettajan yhteinen suunnitteluaika oli kortilla. Projektin myötä toteutettiin valinnaisista koulutuksenosista kahta: opiskeluvalmiuksien vahvistaminen ja arjen taitojen vahvistaminen. Kummankin valinnaisen koulutuksenosan toteutuksessa kahden kokonaisuudesta vastaavan opettajan yhteistyö oli tiivistä.

Opiskelijamäärien vaihtelu tunneittain oli suurta. Opiskelijoiden painopisteet   jakaantuivat projektiin osallistuneilla joko arjentaitojen ja hyvinvoinnin vahvistamisen  tai  opiskeluvalmiuksien vahvistamisen  kokonaisuuksiin.  Sisällöissä media oli vahvasti osana kumpaisessakin toteutuksessa ja yhteisenä projektin päätepisteenä oli koulussa laajemmalle yleisölle kohdennettava media-juhla ja projektin tuotosten esittely.

Media projektin toteutus mahdollisti dialogisen prosessin: opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisen suunnittelun, opiskelijoiden työskentelyn yhteisesti asetetun tavoitteen saavuttamiseksi ja esille nousseiden ongelmien ratkaisemiseksi, sopeutumisen asetettuihin aikatauluihin ja yllättäviin muutoksiin yhteisvastuullisuuden ja jakamisen kulttuurin hengessä.

 

Toimituksessa –oikeissa töissä

 

img_0907

 

Poikkeuksellista oli mielestäni kerrankin riittävä aika työstää yhtä asiaa perusteellisesti ja monelta kannalta.  Ajan kanssa opiskelijat oppivat assosioimaan -sana jota kuulemma viljelin tiuhaan-  näkemään uusia asiaan kuuluvia yhteyksiä, kyselemään, poimimaan ja yhdistämään. Hitaammatkin opiskelijat ehtivät nyt kyytiin mukaan. Opitun vahvistamiseen, yksilölliseen kertaamiseen ja eriyttämiseen oli enemmän mahdollisuuksia. Opiskeluvalmiuksien vahvistamisen osa-alueella, josta yhdessä toisen vastuuopettajan kanssa vastasin, tavoitteena oli tuottaa opiskelijoiden kanssa oma lehti.  Ennen kuin aloitimme tekstejä kirjoittamaan oli  monia tunteja takana, jolloin tutkailimme lehtikuvia, lehtien juttutyyppejä, keskustelimme media- julkisuudesta ja sen lieveilmiöistä, pohdimme millaista lehteä haluaisimme tehdä, teimme harjoituskirjoituksia esim. annettuihin otsikkoihin ja kuviin ja keräsimme media sanastoa.  Lopulta olimme valmiit miettimään toimituskuntaamme ja nimeämään toimittajamme, kuvaajamme ja taittajamme.  Vierailumme Päivälehtimuseoon avarsi ja toi lehtityöhön ja lehden tekemisen tekniikkaan perspektiiviä. Nyt ylitettiin todellakin korkeita aitoja ja jokainen huomasi mitä oppimisessa tarkoittaa itsensä ylittäminen, viimeistely, rakentavan kritiikin ja ryhmäläisten ideoiden hyödyntäminen omaan työhön!

 

 

img_0825

img_0828-1

img_0829

img_0872

 

Opiskelijoiden erilaiset tavoitteet, valmiudet ja yksilölliset polut voitiin ottaa mielestäni erinomaisesti huomioon projektityössä. Oppimisen keskeinen anti vaihteli opiskelijasta toiseen: suomen kielen rakenteet ja sanasto, tiedon hankkiminen ja muokkaaminen, tietoteknisetvalmiudet, vuorovaikutus ryhmässä ja oman mielipiteen ääneen lausuminen, sopimusten ja aikataulujen noudattaminen vastuullisesti, yhteydenotot sähköpostilla tai puhelimitse, yleiset opiskeluvalmiudet, työskentely yksin, parin kanssa ja ryhmässä, osallistuminen lehtihaastattelun tekemiseen, valokuvien muokkaaminen, näyttelyn valmistaminen, juontajan rooli juhlissa…. . Lehden taittamisesta vastanneet saivat tieto – taitoa, jota voivat nyt hyödyntää datanomiopinnoissan!

Lähes jokaisella projektiin osallistuneella, henkilökunta ehdottomasti mukaan lukien, kärsivällisyys, yritteliäisyys ja kekseliäisyys sekä paineen sieto lisääntyivät!  Koimme olevamme toimituksessa töissä!  Taitosta vastaavat opiskelijamme päätyivät työstämään lehteä ohjelmalla (Publiser), josta ei ollut juurikaan aikaisempaa kokemusta. Päätimme pyytää datanomiopiskelijoilta apua. Saimmekin näin luontevan yhteistyön tutkintopuolen kanssa. Parille datanomiopiskelijalle tämä oli oikein unelma tilaustyö, joka sopi heidän opintoihinsa.

Parhaimpina hetkinä ainakin osa meistä pääsi mielestäni flow – tilaan. Tämäkin oli    yksi niistä käsitteistä jota matkan varrella pohdimme ja jäsensimme.

 

Opettajan tärkein tehtävä on innostaa, saada opiskelijat kiinnostumaan ja olla oppimisen edistäjä. Tämän saavuttamiseksi on tarpeen hyödyntää oppijoiden psykologisia autonomian, kompetenssin ja yhteenkuuluvuuden kokemisen tarpeita ja mikä tärkeintä auttaa oppijoita saavuttamaan  flow-tilan (Lauri Järvilehto: Hauskan oppimisen vallankumous, s. 210)

 

Juhla ja julkaisut yhteisöllisesti

Yhteisöllisyys toteutui monella tapaa projektissamme. Opettajana arvostin erityisesti jaetun opettajuuden toteuttamista samanaikaisopetuksena. Opiskelijamme näkivät yhteisöllisiä työskentelytaitoja ja aikuisten ammattilaisten monialaista vuorovaikutusta, erilaisten persoonien kohtaamista ja asioiden käsittelyä eri alojen asiantuntijuutta hyödyntäen.

Jaettu opettajuus: opettajuus, jossa jaetaan, opitaan yhdessä, ollaan toiselle peilinä sekä yhdistetään tiedot, taidot, voimat ja oppilaantuntemus.

 

Arjentaitojen vahvistamisen ja oppimisen vahvistamisen koulutuksen osat kuuluivat samaan mediaprojektiin. Lehteen saimme esim. reportaasi- aiheita arjen taitojen vahvistamisen tunneilla tehdyistä retkikohteista. He tekivät myös mahtavia äänityksiä, radio-ohjelmaa ja suunnittelivat ja toteuttivat tarjoilun mediaprojektin päätösjuhlaan, jonne saimme vieraita mm. talon johdosta.

Näyttelyn ja juhlan valmistelut sujuivat hienosti ennakoiden onnistunutta juhlaamme. Saimme näyttävyyttä ja hyviä ja rakentavia palautteita ja paljon uusia kokemuksia. Projektityömme sai myös siihen olennaisesti kuuluvan selkeän päätepisteen.

 

Kun kiireisinä pystytimme viimeisiä kylttejä aulaan, tuli luokseni opiskelija uusine ideoineen.

– Emmekö vielä ehtisi tekemään näyttelyvieraille palautelomaketta? Olisiko jotakin palkintoa vastanneiden kesken arvottavaksi?, kysyi opiskelija

– Vajaan tunnin päästä tulevat ensimmäiset vieraat. Jos ehditte tässä aikataulussa, niin ok. Ideasi on kyllä hyvä. Miten olimmekin tuon unohtaneet., vastasin.

 

Ensimmäisiä vieraita vastaanottaessani näin pöydällä monistetun siistin palaute- pinkan. Tiesin viimeistään silloin, että projektimme oli onnistunut muuttamaan jotakin.

 

Validia: Työelämälähtöisyys Valmassa

Oheisessa esityksessa on kuvattu se, miten työelämälähtöisyys on toteutettu Validiassa järjestettävässä Valma-koulutuksessa. Klikkaa esitykseen tästä.

 

Validia: Työelämälähtöisuuteen

Kuvaus aulatoiminnan järjestelyistä Valmaksi-projektin lähipäivänä 7.4.2016.

 

Edupoli: Miten työelämälähtöisyys näkyy Edupolin Valmassa? 

 • Suomen kielen opinnot tähtäävät ammatillisissa opinnoissa ja työelämässä tarvittavan kielitaiton saavuttamiseen, yleinen tavoitetaso B1.2.
 • Harjoitusten aiheet liittyvät arki-, opiskelu- ja työelämään.
  • Opiskelijoita kannustetaan harjoittelemaan erilaisten tekstilajien lukemista ja kirjoittamista sekä muistiinpanotekniikoita ja kääntäjän tai sanakirjan asianmukaista käyttöä
  • Tunneilla harjoitellaan erilaisissa puhetilanteissa toimimista ja suullisen ilmaisun kehittämistä sekä tutustutaan puhekielen piirteisiin, jotka auttavat kuullun ymmärtämistä arjen ja työpaikan tilanteissa.
  • Opiskelijoita kannustetaan vapaa-ajallaan seuraamaan ajankohtaisia asioita mediasta ja työskentelemään pienryhmissä koulupäivien aikana kielitaidon monipuolistamiseksi ja aktivoinniksi sekä sanavaraston laajentamiseksi.
  • Lukutekstien aiheet liittyvät usein suomalaiseen opiskelu- ja työelämään. Tekstit tukevat eri tekstilajien ja rekisterierojen tunnistamisen oppimista. Lisäksi harjoitellaan eri alojen oppimateriaalien omaksumiseen vaadittavia taitoja.
 • Lukuvuonna 2016-17 Valmalla on käytössä myös erilaisia verkkopedagogisia malleja, jotka tukevat työelämälähtöisyyttä ja ammattiopintoihin siirtymistä paitsi sisällöillään, myös tekemällä tietokoneen käytöstä luonnollisen osan opiskelua. Esimerkkejä:
  • Opiskelijoilla on käytössään maahanmuuttajien kielitaidon parantamiseen erityisesti työharjoittelujaksojen aikana kehitetty EKI-työkirja (http://e-tyokirja.tampere.fi)
  • Etätehtävien tekemisessä käytössä ovat esimerkiksi Google Drive ja verkko-oppimisympäristö, jota käytetään myös Edupolin ammatillisissa koulutuksissa. Opiskelijoita kannustetaan tuottamaan itse tekstejä ja käyttämään aktiivisesti kielitaitoa, joka heillä jo on.
  • Kevätlukukauden aikana opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua itseään kiinnostavaan ammattialaan, sen arkeen ja kieleen, tätä tarkoitusta varten Valmaksi-hankkeen aikana kootun verkkomateriaalin avulla. Opiskelija voi valita, haluaako tutustua sosiaali- ja terveysalan, rakennusalan, logistiikan vai liiketalouden alaan.
  • Opiskelijoiden, jotka tähtäävät vahvaa kirjallista kielitaitoa vaativille aloille, on kevätlukukaudella myös mahdollista valita S2-opintojensa osaksi tekstitaitojen harjoituspaketti, jonka avulla harjoitellaan erilaisten tekstilajien lukemista ja kirjoittamista ja tähdätään kielitaitotasolle B2. Myös tämä materiaalipaketti on koottu Valmaksi-hankkeen aikana.

 

Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen/Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen/Koulutuksen vapaasti valittavat osat

 

Opintojen tavoitteena on saavuttaa sellaiset tiedot ja taidot joiden avulla opiskelija selviytyy opintoihin kuuluvista työelämäjaksoista, ammatillisen koulutuksen työssäoppimisjaksoista, oppisopimuskoulutuksesta tai työllistyessään työelämän eri tilanteista. Näitä sisältöjä ovat mm. suomalaisen työelämän pelisäännöt, työlainsäädännön perusteet, suomalainen tapakulttuuri, työnhaku eri kanavineen, työnhaun asiakirjat jne. Materiaalina käytetään mm. STTK:n Työelämän ABC-selkomateriaalia www.tyoelamaan.fi sekä TAT:n julkaisuja aiheesta.

Edupolin Valma-koulutukseen kuuluu tutustumiskäyntejä työpaikoilla, vierailijoita kertomassa eri alojen työtehtävistä, mahdollisuuksista ja vaatimuksista, oppilaitoksen entiset opiskelijat käyvät kertomassa omista urapoluistaan, osallistutaan erilaisiin rekry-tapahtumiin jne. Näin ollen koulutuksen päättyessä opiskelijoilla on varsin realistinen käsitys suomalaisesta työelämästä ja sen vaatimuksista. Opiskelijat myös halutessaan kirjautuvat aktiivisiksi työnhakijoiksi te-hallinnon CV-nettiin sekä Edupolin omaan CV-pankkiin. Lisäksi kuvataan video-CV jos sellaista ei vielä ole.

Työelämävalmiuksia vahvistetaan monipuolisilla atk-opinnoilla, ja opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tietokoneenkäyttäjän @- tai A-ajokortti. Myös muut valinnaiset sertifikaattiopinnot (Hygieniapassi, Työturvallisuuskortti, Tulityökortti, EA, Anniskelupassi, Trukkikortti, Alkusammutus 1) vahvistavat mahdollisuuksia työelämään sijoittumisessa. Edupolilla on kattava yhteistyöverkosto eri alojen yritysten kanssa ja tätä hyödynnetään myös Valma-koulutuksessa. Kaikki yhteistyöyritykset kontakteineen on kirjattu käytössä olevaan CRM-ohjelmaan. Myös Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä  nimetyn yhteyshenkilön kanssa. Yhteistyötä on toteutettu mm. yleisinfojen, tutustumiskäyntien ja yksilöllisen neuvonnan muodossa ja lisäksi yhdessä on laadittu toimintamalli ja maahanmuuttajien oppisopimusopinnoissa menestymistä tukevia toimia mm. kielituki tarvittaessa. Tätä yhteistyömallia on kehitetty Valmaksi-hankkeen tarjoamilla resursseilla. Lisäksi Valmaksi-hankkeen puitteissa tuotettuja verkkomateriaaleja käytetään aktiivisesti hyödyksi.

 

Opetusmateriaalia S2 opintoihin

 

Oheisista tiedostoista avautuu opetusmateriaalia suomen kielen opintoihin. Talleta ne omalle koneellesi ja käytä:

B1 Ammattisuomea neljältä alalta.zip linkit näihin tiedostoihin

B2 Tekstitaitojen kurssi.zip

S2-kirjoitustehtäviä.zip

A2 kertaustehtäviä.zip

 

B-tasoisia suomen kielen harjoitussivustoja

 

Asiointisuomea: http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/asiointisuomea

Askelia aktiivisuuteen II – Kuullunymmärtämisharjoituksia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen: http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/1214/5500/4763/Askelia_aktiivisuuteen_2.pdf

Edu.fi – Maahanmuuttajien verkko-oppimateriaalit: http://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/maahanmuuttajien_koulutus

Kielikarhu 3: http://www11.edu.fi/oodles/kk3_fi/

Kiitäjät kotopolulla: http://www.eira.fi/fi/palvelut-opiskelijoille/itseopiskelumateriaali/

Kotisuomessa.fi → Itsearviointi

Lisäharjoituksia Hyvin menee 1 -kirjan kappaleisiin 11-22: http://www.peda.net/veraja/isv/suomi/hm2

Oikeesti aikuisten III – suullisia harjoituksia suomen kielen opetukseen: http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/6614/5372/5299/oikeesti_aikuisten_3.pdf

Opiskelutaitoja parantava kurssi lukiossa opiskeleville maahanmuuttajille: http://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/opiskelutaitoja_parantava_kurssi_lukiossa_opiskeleville_maahanmuuttajille

Peltola-Metsälät: http://marjagimara.wixsite.com/peltolametsalat

Selkouutiset: http://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/

SUOMA – suomalaista kulttuuritietoa maahanmuuttajille: http://virtuoosi.pkky.fi/suoma/

Suomea, ole hyvä! http://www04.edu.fi/suomeaolehyva/

Suomen perunat – Jatko-opinnot 2: http://salpro.salpaus.fi/hotpotatoes/jatko2.html

Supisuomea: http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/supisuomea

YKI-treenit, keskitaso: http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/keskitaso-0

Matematiikkaa maahanmuuttajille: http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/2014/5372/5286/matematiikkaa_maahanmuuttajille.pdf

 

Opiskelun ja työelämän tietosivustoja:

Selkokielisiä:

AmmE – kuvia ammatilliseen erityisopetukseen: http://www11.edu.fi/amme2/

Arkipäivän suomea maahanmuuttajille: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/arkipaivansuomea/

Duuniin-projektin materiaalit: https://www.hyria.fi/projektit/paattyneiden_projektien_tuloksia_ja_tuotoksia/duuniin

Erilaisuus sallittu – työelämätietoa maahanmuuttajille: http://www.tyoelamanverkko-opisto.fi/materials/petmo/

Homma hanskassa – työelämän suomea: https://www11.edu.fi/homma/

Hommia ja juttuja: http://salpro.salpaus.fi/hotpotatoes/hommia_etusivu.html

Infopankki: http://www.infopankki.fi/fi/etusivu

Jokeri – Suomen kielen materiaalit: http://www.amiedu.net/jokeri/suomenkieli/materiaali.htm

 

Kotisuomessa.fi → Työelämä

Maahanmuuttajan ympäristöopas: http://www.ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/2012/11/mamu_suomi.pdf

Mai – Maahanmuuttajien ammatti-info: http://koulut.tampere.fi/materiaalit/mai/etusivu/etusivu.htm

MoniNet – maahanmuuttajille: http://moninet.rovala.fi/suomeksi/maahanmuuttajille

Opiskelutaidot ja työelämäviestintä: http://www.hyria.fi/files/1052/Ammatillinen_viestinta.pdf

Oppaita ja materiaalia maahanmuuttajille: http://www.peda.net/veraja/kuopio/vasta/oppaat

Oppimisaihioita ammatilliseen kielenoppimiseen: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/ammatilliset_kielet/

Papunetin Selkosivut: http://papunet.net/selko/

Työelämä tutuksi – Työelämätietoutta maahanmuuttajille: http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/5314/5372/5295/tyoelama_tutuksi.pdf

Työelämän ABC: http://tyoelamaan.sttk.fi/wp-content/uploads/sites/2/2015/01/STTK_TYO_SELKO-web.pdf 

 

Työelämäsertifikaatti: http://www.amiedu.fi/portals/2/amiedu-www/esite/tyoelamasertifikaatti-opiskelumateriaali-suomi2.pdf

Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä; http://www.mastohjaus.fi/pdf/Tyohon_selkomateriaali.pdf

Työnhakuopas maahanmuuttajille: http://www.hyria.fi/files/4524/MaMu_tyonhakuopas_101210.pdf

Töissä Suomessa – Tietoa maahanmuuttajalle: http://www.ttl.fi/fi/muuttuva_tyoelama/toissa_suomessa/Documents/suomi_toissa_suomessa.pdf

Vilma: maahanmuuttajien yhteiskuntatiedon verkkomateriaali: http://virtuoosi.pkky.fi/vilma/yleista/kielitaso2.htm

 

Yleiskielisiä:

Ammatinvalinta ja urapolut -linkkikokoelma: http://www.peda.net/veraja/riihimaki/lukio/ammv

Ammattinetti: http://www.ammattinetti.fi

AVO-ammatinvalintaohjelma: http://www.mol.fi/avo/

Lukineuvola: http://www.lukineuvola.fi

Opintopolku: https://opintopolku.fi/wp/fi/

Oppimisvaikeus.fi: http://www.oppimisvaikeus.fi/index.php

Se voin olla juuri minä! Työnhaun verkkokurssi: http://verkkokoulu.jao.fi/kurssit/tphaku/

Työmarkkina-avain: http://www.tyomarkkina-avain.fi/J30/

Yle Oppiminen: http://yle.fi/aihe/oppiminen

 

Validia: Oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen

 

Validia on kerännyt tietopaketin oppisopimuskoulutukseen valmentautumisesta Valmassa ja nimenomaan ammattillisen erityisoppilaitoksen näkökulmasta. Materiaalit löytyvät seuraavista asiakirjoista aihealueittain:

Ohjeista_nuoren_kohtaamiseen_2015.pdf

Tuettu oppisopimus kuvauksia verkkojulkaisu.pdf

OPSOprosessi Valma koulutuksessa.pptx

OPSOprosessi Valma opiskelijat.pptx

OPSO-info Valma opiskelijat.pptx

OPSO-info Valma opettajat.pptx

Työhönvalmentajan rooli.pptx

 

Sampo: Koulutusaloihin tutustumassa 

 

Vuosien varrella valmentavissa koulutuksissa merkittävimmäksi onnistuneen jatkopolun löytämisen kannalta on Sampossa osoittautunut koulutusaloihin tutustuminen. Tällä on karsittu vääriä mielikuvia opiskelijoilta siitä toivealasta ja myös onnistuneesti löydetty usein realistisempia jatkosuunnitelmia tulevaisuuteen.

Lukuvuonna 2015-16 valmalaiset valitsivat tarjolla olleista 10 alasta (tai alayhdistelmästä) seitsemän ja tutustuivat aina yhteen kohteeseen viitenä päivänä yhteensä 15-20 tuntia. Valinnanvapaudesta huolimatta ongelmaksi muodostui se, että opiskelijat hyvin nopeasti totesivat, että jokin ala ei sittenkään kiinnosta laisinkaan ja jättivät menemättä sinne ensimmäisen tutustumiskerran jälkeen. Lukuvuonna 2016-17 tutustumista muutettiin voimakkaammin ohjaavaan ja pakollisempaan suuntaan ja tutustumisen kestoksi yhdellä alalla tuli yksi kokonainen työpäivä. Ajatuksenamme oli, että kyllä sitä alalla kuin alalla aina yhden päivän hommia opettelee. Poissaolot näinä tutustumisten päivinä ovat edelleen ongelma, mutta kuitenkin vähäisempi, kuin edellisenä lukuvuonna. Edelleen tutustumisia suunnitellaan paljon myös opiskelijakohtaisesti, jotta opiskelijan oma jatkopolku varmistuisi Valma-vuoden aikana.

Ryhmätutustumiset on toteutettu niin, että kyseisenä päivänä valmalaisia opettaa koulutusalan opettajat ja paikkana on aito työsaliympäristö. Valma on siis palkannut nämä opettajat tuohon tutustumiseen ja kokonaisuutena tutustumisten merkitys on edelleen hyvin suuri, jotta jatko-opinnot onnistuisivat.

 

koulutusal

 

 

Validia: Valinnaiset opinnot  

 

Valma- opetussuunnitelman kantava ajatus on opiskelijoiden yksilöllisten polkujen toteuttamisen mahdollistaminen. Tähän liittyy olennaisesti valinnaisuuden lisääminen. Validia ammattiopistossa ryhdyttiin rakentamaan entistä monipuolisempaa ja tasapuolisesti kaikkien valmalaisten tavoitettavissa olevaa valinnaiskurssitarjotinta. Seuraavassa esitellään toteutuneita 2. jakson valinnaiskursseja ja kuvaillaan opinto-ohjaajien havaintoja prosesssista.  Lähtökohtana kyseltiin aikaisempien kokemusten pohjalta opettajien halukkuutta ja mahdollisuutta valinnaiskursseja pitää. Opiskelijoiden toiveita ei ennen tarjottimen rakentamista kartoitettu. Opettajien kursseilta keräämänsä palautteet opiskelijoilta vaikuttanevat luonnollisesti tulevien kurssien sisältöihin tai toteutuksiin.

Valman valinnaiskurssien merkitys jatko-opintojen kannalta korostuu tarjottimelta löytyvien Yto-kelpoisia kurssien kohdalla (ks.  alla oleva lista kursseista). YTO-kelpoisia kursseja olisi opinto-ohjaajien arvion mukaan saanut olla enemmänkin. Osaamistavoitteiden laatiminen ja numeerinen arviointi aiheuttavat   kursseja pitäville opettajille lisätyötä. Valinnaisia on ollut mahdollista suorittaa 1.jaksossa ti ja to (ti  toista vuotta jatkavat valmalaiset, to kaikki) ja 2.jaksossa tiistaisin ja torstaisin kaikki valmalaiset ovat valinneet haluamansa kurssit.

Ensimmäisen jakson alussa pidettiin valinnaisainemarkkinat, jossa opettajat esittelivät kurssejaan. Opiskelijat kiersivät pisteet ja valinnat tehtiin lomakkeella. Toisessa jaksossa yto-kursseista tehtiin aina esittelykoonti, joka toimitettu vastuuopettajille. Opo on  käynyt ryhmissä vielä esittelemässä ja sen jälkeen opiskelijat tehneet valinnat lomakkeella. Opiskelija on päässyt joko ensimmäiseen tai toiseen toiveeseensa.

 

Opinto-ohjaajat koordinoivat valinnaiskurssiprosessia ja kokivat haasteena  kiireen kurssitarjonnan varmistuessa viimehetkellä. Opiskelijoiden tiedottamiseen ja valintojen tekemiseen on jäänyt liian vähän aikaa.  Tarjolla oleviin kursseihin ja niiden sisältöihin on voinut tulla viime hetken muutoksia siinä vaiheessa kun koonnit on jo tehty ja kursseista tiedotettu!  Toiveena on saada prosessiin luotua jatkuvuutta.  Valintaprosessia pitäisi kehittää siihen suuntaan, että valinnat tehtäisiin sähköisesti jatkossa. Jatkossa on hyvä myös keskustella millä perusteella opiskelija voi käydä esim. samaa kurssia useampaan kertaan.  Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päätöksiä tekevän johdon, prosessia koordinoivien opojen ja kursseja toteuttavien opettajien välillä vie oman aikansa.

Validian tarjonta 2. jaksolla on ollut  hyvin monipuolinen, mikä selviää alla olevasta tarjottimesta. Kursseista kaikki opiskelijat ovat löytäneet itselle ja omiin tavoitteisiin, toiveisiin ja elämäntilanteisiin sopivia vaihtoehtoja.

Tiistai  (ip) toteutukset:

 • Eläinten hoito ja hyvinvointi sekä eläinten vaikutukset ihmisen hyvinvointiin
 • Ensiapu 1 (yto)
 • Tieto -ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen (yto)
 • Tietokoneen käyttäjän @-kortti
 • Retkeily ja luonnossa liikkuminen
 • Ympäristö- ja hygieniaosaaminen (yto)
 • Henkilökohtaisen avustamisen kurssi
 • Tekniset käden taidot

 

Torstai (ap)

 • Kaupan ala, Mestarimyyjä (yto)
 • Musiikki
 • Draama ja luova kirjoittaminen
 • Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena
 • Eläinten hoito ja hyvinvointi sekä eläinten vaikutukset ihmisen hyvinvointiin
 • Tieto -ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen (yto)
 • Matematiikan perusteiden vahvistaminen
 • Valokuvaus