Koulutuksen toteutustavat

 

Valma-koulutusta toteutettiin 2015-16 oppilaitoksissa eri tavoin ja nämä on kuvattu seuraavissa esityksissä. Samalla oppilaitokset pohtivat tämän 1. Valma-vuoden toteutustavan onnistumista ja niitä kohtia, jotka muutettiin toiseen lukuvuoteen siirryttäessä: Amisto, Edupoli, Hyria, Keuda, Ksao, Luksia, Sampo, Srk-opisto ja Validia.

 

Amisto

 

PowerPoint-esitys

 

Lukuvuoden 2015─2016 toteutussuunnitelmaan ei juurikaan tehty muutoksia lukuvuodelle 2016─2017.

HOPSausta tehostettiin ja yksilöllisten polkujen mahdollistamiseen keskityttiin erityisesti. Työjärjestystasolla mahdollistetaan yksilölliset valinnat mahdollisimman hyvin.

 

Edupoli 

 

valma-juliste_edupoli

 

Edupolin Valman toteutus lv. 2015-2016 syvällisemmin: linkki

Lukuvuonna 2016-2017 Valma toteutetaan muuten samalla mallilla, mutta opintokokonaisuuksien sijoittelua on hieman muutettu lukuvuoden varrella. Lisäksi siirtymisiä eteenpäin ammatillisella polulla on tapahtunut enemmän ja aikaisemmin kuin ensimmäisellä Valmalla. Myös yhteistyötä oppisopimustoimiston kanssa on tiivistetty entisestään.

 

Keuda 

 

Valma toteutussuunnitelma 60 osp linkki.

Keudan ammattiopistossa toteutettiin lukuvuonna 2015-2016 valmakoulutusta viidessä eri yksikössä; Järvenpäässä Sibeliuksenväylällä ja Wärtsilänkadulla, Keravalla Sarviniitynkadulla, Nurmijärvellä Lopentiellä ja Mäntsälässä Lukkarinpolulla. Kaikkinensa lukuvuoden aikana Keudan valmakoulutukseen osallistui 124 opiskelijaa.

Keudan valmakoulutusta toteutettiin polkuajattelun pohjalta. Jokaisessa yksikössä toteutettiin pakollisen koulutuksen osan opinnot samaan aikaan, heti lukuvuoden alkuun elokuussa 5 osaamispistettä ja tammikuussa 5 osaamispistettä ja vielä huhtikuussa 5 osaamispistettä niille, jotka aloittivat valmakoulutuksessa kesken lukuvuoden. Valmakoulutuksen valinnaisista koulutuksen osista muodostettiin eri yksiköihin oletuspolkuja, joita tarjottiin kyseisen yksikön valmaopiskelijoille unohtamatta kuitenkaan henkilökohtaista opintojen suunnittelua. Esimerkiksi suomen kieltä vahvistava polku keskitettiin Keravalle Sarviniitynkadulle ja vahvasti arjentaitoja vahvistavaa polkua tarjottiin Järvenpäässä Sibeliuksenväylällä. Peruskoulun arvosanoja korottaville tarjottiin oma polkunsa kaikissa valmakoulutusta toteuttavissa yksiköissä. Kaikille tarjottiin oletuspolun kautta myös mahdollisuus työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautumiseen. Ajatuksena oli, että opiskelijat voisivat valita valmakoulutuksen opintoja omien tarpeidensa mukaisesti eri yksiköistä.

 

Kokonaisuudessaan lukuvuosi 2015-2016 oli Keudassa, niin kuin varmasti muissakin valmakoulutusta toteuttavissa oppilaitoksissa, luomisen ja kokeilemisen vuosi. Lukuvuoden aikana saimme yhtenäistettyä Keudan valmakoulutuksen toteutusta ja teimme uudenlaista ja tiivistä yhteistyötä esimerkiksi oppisopimuskeskuksen ja Nuorten akatemian kanssa. Oppisopimuskoulutus muodostui selkeästi osaksi valmakoulutusta. Lukuvuoden 2015-2016 kokemusten perusteella pakollinen koulutuksen osa hajautettiin toteutuvaksi pitkin lukuvuotta. Tähän päädyttiin, koska opiskelijoita aloitti koulutuksessa koko ajan kesken lukuvuotta, eikä lukuvuoden alussa, keskellä ja lopussa toteutettu pakollisen koulutuksen osan opinnot edesauttaneet opiskelijaa suorittamaan pakollisen koulutuksen osaa kokonaisuudessaan. Pitkin lukuvuotta toteutettuna opintoina siitä saadaan suurempi hyöty opiskelijoille esimerkiksi siten, että ryhmänohjaajalla on tasaisemmin tunnit ryhmälleen. Näin siksi, että erityisesti pakollisen koulutuksen osan opinnoista suuren osan opettaa ryhmänohjaaja ryhmälleen. Eri yksiköissä toteutuvat oletuspolut koettiin hyviksi ja niitä jatketaan myös lukuvuonna 2016-2017. Oletuspolkujen lisäksi opiskelijoille rakennettiin ja rakennetaan edelleen valtava määrä henkilökohtaisia opintopolkuja oletuspolkujen sisälle ja niiden ulkopuolelle. Valmakoulutus on selkeästi osa ”Keudassa luot oman polun ammattiin” –palapeliä Keudan valmakoulutuksen opiskelijoille!

 

 

KSAO 

 

valmajuliste2016

 

KSAON valmatoteutus 2015–2016

 • ensimmäisenä lukukautena Valma-ryhmät jaettiin opiskelijoiden tarpeen mukaan: yto-painotteinen polku, arjentaitopainotteinen polku ja S2-painotteinen polku
 • opiskelijoille tehtiin HOPS koulun alettua
 • opiskelijat suorittivat omissa ryhmissään arjen taitoja, opiskeluvalmiuksia, hyvinvoinnin vahvistamista ja työelämän ja koulunkäynnin perusvalmiuksia henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
 • ryhmät sekoittuivat, kun opiskelijat tutustuivat KSAOn eri aloihin isoissa ryhmissä, pienemmissä ryhmissä tai yksin – myös vapaasti valittavissa koulutuksen osissa ryhmät sekoittuivat
 • opiskelijoilla oli mahdollisuus suorittaa opintoja tutkintoon johtavilta aloilta tai siirtyä kokeilun/koeajan kautta tutkintoon johtavaan koulutukseen
 • opiskelijoita tuli ryhmiin ja lähti ryhmistä pitkin lukuvuotta

KSAON valmatoteutus 2016–2017

 • ryhmät on jaettu yto-painotteiseen ja arjentaitopainotteiseen ryhmään ja S2-painotteisesta ryhmästä on luovuttu siten, että maahanmuuttajaopiskelijat ovat integroituna edellä mainittuihin ryhmiin
 • opiskelijoiden HOPS tehtiin ennen opintojen alkamista (Valma-opinnot alkoivat 2,5 viikkoa myöhemmin kuin tutkintoon johtavan koulutuksen opinnot)
 • luokkaopetus ja KSAOn sisäiset koulutusalavierailut jatkuvat samaan tapaan kuten edellisenäkin lukukautena
 • ohjausta on tehostettu perustutkinnoilta Valmaan
 • opiskelijoita siirtyy tehokkaammin koeajoille tutkintoon johtaviin koulutuksiin

 

Luksia 

 

Luksiassa Valma koulutusta toteutetaan 4 eri kampuksella. Kuvasta voit nähdä millaiselle joustavalle periaatteelle Luksia on rakentanut Valma koulutuksensa. On tyypillistä, että opiskelijat tulevat VALMA koulutukseen hyvin erilaisista lähtötaustoista. Luksian Valma koulutuksen on palveltava yksilöllisesti kaikkia opiskelijoitamme. Suurimmaksi osaksi opiskelijamme tulevat Suomalaisesta peruskoulutuksesta, joustavasta perusopetuksesta, kotoutumiskoulutuksista ja ammattialoilta. Peruskoulun päättäneet nuoret tarvitsevat tukea ja ohjausta opinnoissaan ja löytääkseen oman polkunsa koulutusmaailmassa. Henkilöt joiden äidinkieli ei ole suomi tarvitsevat, myös suomi toisena kielenä opetusta. Toteutamme opiskelijan Valma koulutusta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

 

Sampo 

 

valma_2015_esittely_2_sampo

Saimaan ammattiopisto Sampossa Valma-koulutusta järjestettiin lv. 2015-2016 Imatralla kahdelle ryhmälle ja Lappeenrannassa kolmelle erilaisen lukusuunnitelman omaavalle ryhmälle. Lappeenrannan ryhmät jaettiin haastattelujen jälkeen a) alaa etsiviin ja pääsyä varmistaviin, b) kielitaitoa parantaviin  ja c) elämänhallintaa ja arjen rytmiä kehittäviin. Opiskelijoita siirtyi alkuvaiheessa ryhmien välillä, jos havaittiin toisen ryhmän soveltuvan paremmin opiskelijan eteenpäin etenemistä varmistamaan. Yhteisissä aineissa, ammatinvalintaa tukevissa koulutusaloihin tutustumisissa ja perusopetuksen arvosanojen korotuksessa opiskelijoita oli sekaisin eri ryhmistämme.

Siirryttäessä lukuvuoteen 2016-2017 erilaisten lähtökohtien omaavien opiskelijoiden eri opiskeluryhmiin sijoittamista muutettiin niin, että nuorempia kielitaitoa parantavia on sijoitettu muiden suomenkielisten ryhmien sekaan ja näin kynnystä lisätä kanssakäymistä kaikkien kesken on madallettu. Opiskelijaryhmät ovat yhdessä joissakin kohdin opintoja ja näin haetaan heille reformi-ajattelun koulutusrakenteessa tarvittavia taitoja.

 

 

Seurakuntaopisto 

 

srk2

 

Tästä näet Seurakuntaopiston Valman toteutuksen lv. 2015-2016: linkki

Seurakuntaopistolle oli kesällä 2015 avoin Valma-haku Opintopolussa. Pieksämäen neljään ja Järvenpään yhteen valma-ryhmään valittiin yhteensä 45 opiskelijaa. Järvenpäähän haki 80 opiskelijaa, kaikki maahanmuuttajia. Heistä valittiin 17. Jokaiselle tehtiin henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka sisälsi mm. ammatilliseen koulutukseen, työssäoppimiseen ja oppisopimukseen valmentautuminen itseään kiinnostavalla alalla. Kaikilla tärkeää oli edistyminen suomen kielessä ja oppimisvalmiuksissa. Tammikuussa 2016 Järvenpään valmalle tuli yksittäinen kantasuomalainen nuori. Hänelle tehtiin yksilöllinen opintopolku, jossa oli mukana mm. osia ammatillisesta perustutkinnosta.

Pieksämäen hakijat jaettiin neljään kotiryhmään ja jokaiselle rakennettiin henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Lukuvuoden aikana opiskelijoita tuli vielä lisää ammatillisen koulutuksen ryhmistä tai ulkopuolisista koulutuksista. Henkilökohtaistamisen ääripäinä voi pitää esimerkkiä, että osa opiskelijoista korotti perusopetuksen päättöarvosanoja ja osa teki lähes koko valma-vuoden työvaltaisesti työpaikoilla. Suurin osa valma-opiskelijoista suoritti ammatilliseen perustutkintoon kuuluvat ensiapu 1- ja hygieniaosaamis-opinnot.

Lukuvuoden 2016 – 2017 opetussuunnitelmaa kehitettiin entistä avoimemmaksi pyrkien takaamaan kantasuomalaisillekin yksilöllinen polku alusta alkaen myös Järvenpäässä.  Yhteistyötä lisättiin ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajan kanssa. Valma-koulutus siirtyi osaksi ammatillista koulutusta, ja Seurakuntaopistolle perustettiin pedagoginen tiimi Valmalle.

 

 

Validia 

 

Microsoft Word - Validia Valma ops toteuttamissuunnitelma 2016

Microsoft Word - Validia Valma ops toteuttamissuunnitelma 2016

Microsoft Word - Validia Valma ops toteuttamissuunnitelma 2016

 

Valmaa Validiassa  lukuvuonna 2016-2017 toteuttaneilta vastuuopettajilta kyseltiin ajatuksia VALMA-opetussuunnitelman toteutumisesta ja sen haasteista.  Kyselyyn vastasi  6 vastuuopettajaa. Tässä kooste kyselyn annista: Linkki